O pronájmu

Způsobilost nájemce k pronájmu

Nájemce musí v nejpozději v den převzetí vozidla dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 2 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz). Pokud je nájemcem právnická osoba, předloží osoba jednající za nájemce doklad o oprávnění jednat za právnickou osobu (např. výpis z obchodního rejstříku, ověřená plná moc). Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejné podmínky jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit. Nájemce není oprávněn jakkoliv pronajaté vozidlo upravovat (např. polepováním, vrtáním, apod.).

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz přebírá nájemce čistý s plně natankovanou nádrží PHM, ve stejném stavu jej i vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme servisní poplatek ve výši 1.500 Kč za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere přibližně 1 hodinu. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vůz je vybaven kempingovým nádobím - talíře, varné nádobí, příbory apod. Nájemce je povinen vrátit veškeré vybavení vozu nejpozději při vrácení vozu, v opačném případě mu bude účtována hodnota tohoto vybavení. Vozidlo je možné převzít od 8 hodin prvního dne půjčení. Nájemce je povinen vrátit vozidlo nejpozději do 20 hodin posledního dne půjčení, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení vozidla se každý počítá jako jeden den pronájmu.

Nadstandardní služby

Po dobu nájmu vozidla je možné bezplatné parkování Vašeho osobního vozu v areálu pronajímatele.

Servisní poplatek

Servisní poplatek 1.700 Kč vč. DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než 4 dny (v případě pronájmu na 4 a více dní není účtován).

Poplatek zahrnuje:

 • kompletní vyčištění interiéru vozidla,
 • profesionální umytí exteriéru vozidla,
 • doplnění obsahu plynových lahví,
 • kompletní čisté ložní prádlo,
 • chemie do WC + toaletní papír + chemie na mytí nádobí,
 • doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje apod.),
 • příprava vozidla - drobné opravy a servisní práce,
 • asistenční služba na telefonu.

Kauce

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci ve výši 30.000 Kč. Kauce je možné uhradit platební kartou nebo hotově při převzetí vozu. V případě hotovostní platby Vám vystaví zaměstnanec MR Karavany potvrzení o přijetí hotovostní platby. Kauce je určena na úhradu případných škod nekrytých havarijním pojištěním a na poškození interiéru karavanu.

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou, jako jediné na trhu, nadstandardně all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí maximálně 20.000 Kč a to bez ohledu na výši způsobené škody. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 7 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle do 3 pracovních dnů elektronicky na uvedený email pronajímatele ( kontakt@mrkaravan.cz ). Doplatek nájemného a servisní poplatek (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu do 4 dnů) zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím vozu. Kauci zaplatí nájemce bezhotovostně před převzetím vozu, kreditní kartou při převzetí vozu nebo hotově při převzetí vozu.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel poplatek ve výši až 5.000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel poplatek do výše 3.000 Kč určený ke krytí nákladů spojených s nutností odstranění znečištění. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 5.000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši:

 • 10 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 51 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu,
 • 20 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 31 až 50 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu,
 • 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 16 až 30 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, a
 • 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 15 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či při nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí (např. při absenci řidičského oprávnění).

Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.